Obchodní podmínky pro katysachari.cz

Poskytovatelem služeb seminářů a elektronických služeb a publikací (online semináře, nahrávky a e-booky) je společnost Kateřina Juřenčáková, Hvozdnice 219, 252 05, IČ 05358876,

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona od 1. 9. 2016 (dále jen „KatySachari“)

Účastník je osobou mající zájem o předmět koupě a svým přihlášením a znovu i svou účastí na semináři a/nebo individuální lekci a/nebo terapii (společně i jednotlivě dále jen „Akce na místě“)  a/nebo účastí na online semináři (dále jen „Online akce“ ) souhlasí s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se je dodržovat.

Kupující je osobou mající zájem o předmět koupě, kterými jsou pro účely těchto obchodních podmínek elektronicky poskytované audio/video nahrávky nebo e-booku (společně i jednotlivě dále jen „Digitální produkty“). Kupující koupí předmětu koupě souhlasí s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se je dodržovat.

Výše kurzovného u Akcí na místě a Online akcí je tvořena podle zákona o cenách nebo smluvně. Poskytovatel není plátcem daně z přidané hodnoty. Kurzovné je splatné neprodleně, není-li na webovém rozhraní či ve faktuře uvedeno jinak. Závazek účastníka uhradit předmětnou cenu je splněn až úplným připsáním celkové identifikovatelné částky na účet poskytovatele. Zjevná chyba v ocenění (způsobená např. špatným zobrazením, překlepem při zadávání apod.) není určující cenou. Pokud účastník za tuto cenu provedl objednávku, je neprodleně požádán poskytovatelem o souhlas s cenou odpovídající. V případě nesouhlasu nebo neprojevení souhlasu do 3 dnů, není brána objednávka za závaznou. 

Výše platby u Digitálních produktů je tvořena podle zákona o cenách nebo smluvně. Poskytovatel není plátcem daně z přidané hodnoty. Platba je splatná neprodleně, není-li na webovém rozhraní či ve faktuře uvedeno jinak. Závazek kupujícího uhradit předmětnou cenu je splněn až úplným připsáním celkové identifikovatelné částky na účet poskytovatele. Zjevná chyba v ocenění (způsobená např. špatným zobrazením, překlepem při zadávání apod.) není určující cenou. Pokud kupující za tuto cenu provedl objednávku, je neprodleně požádán poskytovatelem o souhlas s cenou odpovídající. V případě nesouhlasu nebo neprojevení souhlasu do 3 dnů, není brána objednávka za závaznou. 

Akce na místě

1. Přihlašování a platba pro AKCE NA MÍSTĚ

Přihláška na Akci na místě se podává skrze online formulář umístěný na našich webových stránkách.

Přihlášení na Akci a zaplacení kurzovného probíhá jedním z následujících způsobů:

1.1. Akce na místě s platbou kurzovného v den konání Akce

Vyplněním online přihlášky a jejím odesláním vzniká závazná rezervace místa. Kurzovné se hradí v plné výši v hotovosti (nebo kartou) až na místě a v den konání, nejlépe do 20 minut před zahájením Akce.

1.2. Akce na místě s platbou kurzovného v plné výši předem

Vyplněním online přihlášky a jejím odesláním nezávazná 4denní rezervace místa. Přihláška je závazně potvrzena zaplacením kurzovného v plné výši na náš účet. Číslo účtu a variabilní symbol obdrží účastník e-mailem po vyplnění online přihlášky.

1.3. Akce na místě s platbou zálohy předem

Vyplněním online přihlášky a jejím odesláním vzniká nezávazná 4denní rezervace místa. Přihláška je závazně potvrzena zaplacením stanovené zálohy kurzovného na náš účet. Číslo účtu a variabilní symbol obdrží účastník e-mailem po vyplnění online přihlášky.

2. Storno podmínky pro AKCE NA MÍSTĚ

Odhlásí-li se účastník DŘÍVE než 1 měsíc před začátkem Akce, bude mu zaplacené kurzovné ve výši přijaté platby vráceno zpět nebo může být využita možnost převedení částky na jinou akci. 

Odhlásí-li se účastník v době KRATŠÍ než 1 měsíc před začátkem Akce na základě vlastního rozhodnutí nebo i nečekaných důvodů (např. nemoc nebo rodinné záležitosti), zaplacená 50% záloha je nevratná a nepřevoditelná na jinou Akci. Pokud účastník zaplatil kurzovné v plné výši, bude mu vráceno zpět 50 % z ceny kurzovného. 

Pokud se však účastník odhlásí až v den začátku Akce, v jejím průběhu nebo po jejím skončení, nárok na vrácení nebo převedení kurzovného na jinou Akci odpadá.

Po předchozím oznámení může na místo účastníka nastoupit jeho náhradník. Náhradníka zajišťuje sám účastník.

V případě, že dojde ke zrušení akce z důvodu na straně pořadatele katysachari.cz bude zaplacené kurzovné ve výši přijaté platby vráceno zpět nebo může být využita možnost převedení částky na jinou akci. 

2.6. Náklady spojené se zrušením Akce:

Poskytovatel nehradí účastníkovi žádné případné náklady spojené se zrušením Akce.

Online akce

3. Přihlašování a platba pro ONLINE AKCE

Přihláška na Online akci se podává skrze online formulář umístěný na našich webových stránkách.

3.1. Online akce s platbou v plné výši předem

Vyplněním online přihlášky a jejím odesláním vzniká nezávazná 4denní rezervace místa. Přihláška je závazně potvrzena zaplacením kurzovného v plné výši na náš účet. Číslo účtu a variabilní symbol obdrží účastník e-mailem po vyplnění online přihlášky.

Přístupové údaje k Online akci jsou zaslány kupujícímu e-mailem do 3 dnů po obdržení platby, nejpozději však před začátkem konání Akce.

3.2. Zákaz pořizování záznamu Online akce

Účastník nesmí bez předchozího souhlasu Poskytovatele jakýmkoliv způsobem pořizovat audiovizuální, zvukový či jiný záznam Online akce nebo jinak kopírovat či šířit obsah Akce, údaje o jejích účastnících apod.

4. Storno podmínky pro ONLINE AKCE

Odhlásí-li se účastník DŘÍVE než 1 měsíc před začátkem Akce, bude mu zaplacené kurzovné v plné výši přijaté platby vráceno zpět. 

Odhlásí-li se účastník v době KRATŠÍ než 1 měsíc před začátkem Akce na základě vlastního rozhodnutí nebo i nečekaných důvodů (např. nemoc nebo rodinné záležitosti), zaplacená 50% záloha je nevratná a nepřevoditelná. Pokud však účastník zaplatil kurzovné v plné výši, bude mu vráceno zpět 50 % z ceny kurzovného. 

V den začátku Akce, v jeho průběhu nebo po jeho skončení nárok na vrácení nebo převedení kurzovného odpadá.

Po předchozím oznámení může na místo účastníka nastoupit jeho náhradník. Náhradníka zajišťuje sám účastník.

4.4. Reklamace Online akce z důvodu technických poruch na straně účastníka

Poskytovatel nenese zodpovědnost za závady související s pomalým či poruchovým internetovým připojením či nedostatečným softwarovým nebo hardwarovým vybavením účastníka. V takovém případě nárok na vrácení kurzovného odpadá.

Účastník Online akce obdrží přístup k záznamu Akce do 5 pracovních dnů od jejího konání, což mu umožní zhlédnutí i v případě předchozích technických problémů. Přístup k záznamu je omezen na 14 dní.

Přístupové údaje k záznamu Akce jsou určeny pouze pro osobní potřebu účastníka a je zakázáno umožnit k nim přístup třetím osobám.

4.6. Náklady spojené se zrušením Online akce:

Poskytovatel nehradí účastníkovi žádné případné náklady spojené se zrušením Online akce.

Digitální produkty (Nahrávky, vzdělávací videa a e-booky)

5. Objednání, platba a přístup pro DIGITÁLNÍ PRODUKTY

Objednávka Digitálních produktů se podává skrze online formulář umístěný na našich webových stránkách.

5.1. Platba a dodání přístupů k Digitálnímu produktu

Kupující má možnost v objednávce zvolit formu úhrady kartou přes online platební bránu nebo bankovním převodem.

V případě platby převodem kupující obdrží číslo účtu a variabilní symbol e-mailem po odeslání online objednávky.

Přístupové údaje nebo odkazy ke stažení jsou zaslány kupujícímu e-mailem do 3 dnů po obdržení platby. V případě úhrady kartou je lhůta dodání přístupů napojena na automatické zpracování přijetí platby a kupující obdrží přístupy k Digitálnímu produktu obratem.

5.3. Délka trvání přístupů a ochrana autorských práv k Digitálnímu produktu

Přístup k audio/video nahrávce je poskytnut skrze webový prohlížeč a kupující jej má k dispozici po dobu 12 měsíců od zaplacení. V případě e-booku obdrží kupující odkaz ke stažení souboru. Odkaz na soubor je aktivní po dobu 12 měsíců od zaplacení.

Přístupové údaje a odkazy ke stažení jsou určeny pouze pro osobní potřebu kupujícího a je zakázáno umožnit k nim přístup třetím osobám, a to včetně sdílení na sociálních sítích. Pokud by se tak stalo, má poskytovatel právo odstoupit od kupní smlouvy, deaktivovat kupujícímu přístupové údaje a vymáhat ušlý zisk či případnou vzniklou škodu.

Kupující má rovněž povinnost zabránit, aby došlo ke zneužití jeho přístupových údajů třetími osobami.

6. Storno podmínky pro DIGITÁLNÍ PRODUKTY a garance vrácení peněz

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 30 dnů od zaplacení Digitálního produktu. Pro odstoupení od kupní smlouvy zašle Kupující Poskytovateli e-mail na adresu k.jurencakova@centrum.cz

Další ujednání

7. Zdravotní stav a odpovědnost

7.1. Zdravotní stav

Akce není náhražkou lékařské či psychoterapeutické péče. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby (obzvláště psychiatrické nebo práce s psychologem), zavazuje se před zahájením Akce informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží či léčby. Účastník se dále zavazuje informovat lektora o možných zdravotních komplikacích (poúrazové stavy, dlouhodobá onemocnění, epilepsie, astma, těhotenství apod.). Účastník prohlašuje, že neužívá psychofarmaka ani jiné psychoaktivní látky. V případě účasti Akce na místě Účastník prohlašuje, že nemá žádné infekční onemocnění.

7.2. Zákaz drog a omamných látek

Účastník Akce prohlašuje, že bere na vědomí, že je zakázána účast na Akci pod vlivem drog či jiných návykových, omamných či psychoaktivních látek a zavazuje se je neužívat před Akcí i v jejím průběhu.

7.3. Zodpovědnost

Účast na Akci je dobrovolná. Účastník nese po celou dobu trvání programu za sebe a za všechny své projevy plnou odpovědnost. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu Akce vystaven fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení. Účastník mladší osmnácti (18) let je povinen mít k účasti na Akci předchozí písemný souhlas zákonného zástupce nebo opatrovníka.

Poskytovatel ani lektor či terapeut není jakkoliv zodpovědný za následky, které mohou účastníku či třetím osobám vzniknout při aplikaci poskytnutých rad a doporučení  prezentovaných při Akci či Digitálním produktem.

7.4. Přerušení účasti

Účastník může kdykoliv Akci na vlastní odpovědnost opustit s vědomím, že poplatek za Akci se nevrací. Právem lektora je ukončit účastníkovu účast na Akci, uzná-li to za vhodné s ohledem zejména na bezpečnost účastníka a/nebo ostatních účastníků Akce

nebo ho na Akci nevpustit v případě velmi pozdního příchodu. V tomto případě bude poplatek za Akci navrácen.

8. Zpracování osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů

8.1. Veškeré zpracování osobních údajů probíhá podle Zásad zpracování osobních údajů, jež jsou v souladu s platnou legislativou.

8.2.  Účastník bere na vědomí, že poskytování jeho osobních údajů v rozsahu uvedeném v Zásadách zpracování osobních údajů je smluvním požadavkem potřebným pro poskytnutí služby. Jejich poskytnutí je věcí osobní vůle účastníka, ale bez poskytnutí osobních údajů v požadované míře nelze řádně službu poskytnout.

9. Používání cookies a remarketingových nástrojů na stránkách katysachari.cz

Upozorňujeme, že na našich webových stránkách je umístěn kód, který umožňuje zobrazovat našim návštěvníkům inzerci na stránkách služby Google. Zobrazování těchto reklam můžete nastavit na této stránce.

Podmínky jsou platné v tomto znění od 1.2.2023